خرید-گزارش كار آزمایشگاه دانه بندی مكانیكی خاك-

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .گزارش كار آزمایشگاه دانه بندی مكانیكی خاك. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./گزارش كار,آزمایشگاه,دانه بندی مكانیكی خاك,مكانیك خاك,دستگاه شیكر Shaker,دستگاه تكان دهنده مكانیكی/گزارش كار آزمایشگاه دانه بندی مكانیكی خاك/40192000/iys

گزارش كار آزمایشگاه

مكانیك خاك

عنوان آزمایش :

دانه بندی مكانیكی خاك

هدف از انجام آزمایش :

منظور از دانه بندی خاك عبارت است از جدا سازی دانه های خاك در اندازه مختلف است كه هر قسمت به صورت درصدی از ذرات نسبت به كل نمونه خاك بیان می شود .

معادلات و روابط مورد استفاده در آزمایش :

وزن خاك مانده روی هر الك

100* = درصد مانده روی هر الك

وزن كل نمونه

درصد مانده روی هر الك – 100 = درصد رد شده از هر الك

وسایل مورد نیاز :

1- الك : سری الك های استاندارد در آزمایشگاه مطابق آنچه كه در شكل نشان داده شده است می باشد .

ترازو : حساسیت آن باید 2/0 درصد وزن نمونه تحت آزمایش باشد . ترازوی مورد استفاده در آزمایشگاه مطابق شكل می باشد .